പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഇലക്ട്രറല്‍ ബോണ്ടുകളുടെ മൂല്യം 1,407.09 കോടി
April 15,2019 | 08:12:48 pm


രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വഴി ലഭിച്ച സംഭവനയില്‍ ഏറിയ പങ്കും പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെയും ഒരു കോടിയുടെയും മൂല്യമുളളവ. 2018 മാര്‍ച്ചിനും 2019 ജനുവരി 24 നും ഇടയിലെ കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച ബോണ്ടുകളില്‍ 99.8 ശതമാനവും പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെയും ഒരു കോടിയുടെയും മൂല്യമുളളതാണ്.

സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് സജീവമായ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഗൗഡയാണ് എസ്ബിഐയില്‍ നല്‍കിയ വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തുവിട്ടത്. ദാതാക്കള്‍ വാങ്ങിയ ബോണ്ടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 1,407.09 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 1,403.90 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടുകള്‍ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെയും ഒരു കോടി രൂപയുടെയും മൂല്യമുളളവയാണ്.

പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുളള 1,459 ബോണ്ടുകള്‍ ദാതാക്കള്‍ വാങ്ങിയപ്പോള്‍, ഒരു കോടി രൂപയുടെ 1,258 ബോണ്ടുകളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുളള 318 ബോണ്ടുകളും, 10,000 രൂപയുടെ 12 ബോണ്ടുകളും 1,000 രൂപ മൂല്യമുളള 24 ബോണ്ടുകളും മാത്രമാണ് ആകെ വിറ്റുപോയത്

 

 
� Infomagic- All Rights Reserved.