ചട്ടിയില്‍ ഓർക്കിഡ് വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
October 11,2017 | 10:48:52 am
Share this on

ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന ഓർക്കിഡുകൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ വളം തളിക്കണം. കായികവളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ഗ്രീൻകെയർ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിനു തളിക്കുക. വളരെ ചെറിയ തൈകളാണെങ്കിൽ അര ഗ്രാം ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിനു മതി. പുഷ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻപികെ അനുപാതം 1:2:2 എന്ന തോതിലാകണം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ 19:19:19 വളം 10 ഗ്രാം, സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് 10 ഗ്രാം, മ്യൂറിയേറ്റ് ഒഫ് പൊട്ടാഷ് മൂന്നു ഗ്രാം ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ തളിക്കണം. 1:2:2 അനുപാതത്തിൽ ലായനിരൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. നിലത്തു വളരുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ജൈവവളം മതി. കമ്പോസ്റ്റ് / ചാണകം ഒരു കിലോ അഞ്ചു ച.മീ. സ്ഥലത്തു ചേർക്കാം. കരുത്തു കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം മേൽപ്പറഞ്ഞ തോതിൽ രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.