വൈല്‍ഡ് സ്റ്റോണ്‍
November 03,2017 | 03:32:55 pm
Share this on

കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ പുരുഷന്‍മാരുടെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ ഒന്നായ 'വൈല്‍ഡ് സ്റ്റോണ്‍' പുതിയ ഡിയൊഡ്രെന്‍റ് ആയ 'ലജന്‍റ്' ലജന്‍റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ദീര്‍ഘ നേരം സുഗന്ധം പകരുന്ന ഇവ പുരുഷډര്‍ക്ക് കുടുതല്‍ അത്മവിശ്വാവാസവും, പുതിമയും നിലനിര്‍ത്തുന്നു. എല്ലാ സീസണിലും അനുയോജ്യമായ ഡിയൊ ഡ്രിന്‍റ് ആകര്‍ഷകവും മറ്റു ബ്രാന്‍ഡുകളെ പിന്നിലാക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് പ്യാക്കിങ്ങ് ചെയിതിരികുന്നത്.

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.